„Każda kropla jest cenna – poszerzanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących ochrony wód i gospodarki wodnej” (2019/2020)

projekt„Każda kropla jest cenna – poszerzanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących ochrony wód i gospodarki wodnej” to projekt, którego realizację zaplanowano na rok szkolny 2019/2020.

Zadanie zrealizowane zostanie dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”.

Dotacja 19 900zł, ogólny koszt zadania 22 100zł.

W ramach programu realizowane będą:
1. Wycieczki oraz wyjścia edukacyjne
a. Narwiański PN – Zwiedzając ten Park i uczestnicząc w warsztatach, młodzież naocznie poznaje znaczenie wód powierzchniowych dla zachowania bioróżnorodności. Zajęcia, w których weźmiemy udział:
„Woda w Narwi” – uczestnicy zajęć poznają cechy charakterystyczne systemu rzeki anastomozującej, oznaczają jakość wody na podstawie składników fizykochemicznych wody i indeksu biotycznego;
„Roślinność Narwiańskiego Parku Narodowego” – zajęcia na ścieżce dydaktycznej, zapoznanie ze zbiorowiskami roślinności występującej na terenie NPN, oznaczanie gatunków, porównanie budowy morfologicznej traw i turzyc;
„Bogactwo ptaków Narwiańskiego Parku Narodowego” – wprowadzenie do obserwacji ornitologicznych, gdzie i jak obserwować, zapoznanie z najbardziej charakterystycznymi gatunkami ptaków występującymi w Kurowie i okolicy;
„Owady Narwiańskiego Parku Narodowego” – rozpoznawanie najważniejszych grup owadów występujących w dolinie Narwi
Dofinansowanie z WFOŚiGW – 5 950 zł

b. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi jest jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce. Oczyszcza ścieki z terenu Łodzi oraz ścieki dopływające od mieszkańców Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, gmin Nowosolna i Ksawerów.
Młodzież podczas wycieczki poznaje istotną rolę procesu oczyszczania ścieków w ochronie środowiska naturalnego, uzyskuje dodatkową motywację do oszczędnego rozporządzania wodą w gospodarstwach domowych.

c. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Łodzi. Będziemy uczestniczyć w zajęciach terenowych pt. Ekosystem wodny – badanie zanieczyszczenia wody na podstawie wskaźników biologicznych – zajęcia m.in. uzupełnią wiedzę młodzieży dotyczącą parametrów wody.

2. Zajęcia stacjonarne
a. „Łódź miastem wielu rzek – właściwości biochemiczne wody w regionie”
Warsztaty laboratoryjne, przeprowadzone na terenie szkoły przez nauczycielkę chemii mgr Annę Wójcik.

b. „Wyjątkowa waga wody – znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka”
Wykłady przeprowadzone na terenie szkoły przez nauczycielkę biologii mgr Beatę Gorczycką połączone z prezentacją drobnych bezkręgowców żyjących w wodach słodkich.

3. Konkursy
a. „Woda, substancja niezwykła” – konkurs i sesja zdjęć autorskich. Konkurs skierowany do uczniów IX LO polegający na prezentacji samodzielnie wykonanych zdjęć
przedstawiających różne oblicza wody. Nagrody przydzielą jurorzy
i publiczność. Przy ocenie prac, ważnym elementem oprócz walorów estetycznych i ilości zdjęć, będzie przedstawienie ciekawych aspektów wpływu wody na różne obszary życia.

b. „Narodzie, pomyśl o WODZIE!” – konkurs na poster propagujący racjonalne gospodarowanie wodą. Konkurs skierowany do uczniów IX LO polegający na przygotowaniu posteru dotyczącego metod racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarstwach domowych, ogrodach. Postery będą powstawały na godzinach wychowawczych w terminach najbardziej zbliżonych do obchodów Światowego Dnia Wody.

c. „Każda kropla jest cenna” – konkurs podsumowujący projekt. Konkurs skierowany do uczniów klas pierwszych i drugich, sprawdzający wiedzę z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej – forma: ogólnoszkolny test wiedzy.
Dofinansowanie nagród z WFOŚiGW – 1 600 zł

Zadania realizowane podczas Projektu dobrano tak, aby poza efektem ekologicznym uzyskać również dodatkowe korzyści, należą do nich:
1. Opanowanie przez młodzież konkretnych technik analitycznych (wykrywanie kationów i anionów) – podczas warsztatów laboratoryjnych.
2. Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, pracy w grupie – podczas wycieczek i konkursu „Narodzie, pomyśl o WODZIE!”.
3. Stworzenie możliwości zdobycia bardzo cennych nagród – konkursy organizowane podczas Projektu adresowane są do wszystkich ucznió IX LO, co daje szansę również osobom o niskim statusie materialnym, na otrzymanie cennych pozycji książkowych i sprzętu elektronicznego.
4. Kształtowanie wrażliwości na problemy współczesnego świata oraz umiejętności plastycznych – konkursy na zdjęcia autorskie i poster.

https://www.wfosigw.lodz.pl/