Stypendia i zasiłki szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Łodzi (bez względu na miejsce pobierania nauki):

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2021r. w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury przy ul. Krzemienieckiej 2b, za pośrednictwem poczty lub Platformy e-PUAP.

Ważne! Od 1.01.2022 r. wzrasta kryterium dochodowe (z 528 zł na 600 zł/osobę). Osoby, które nie spełniają aktualnego kryterium dochodowego, ale będą je spełniać od stycznia 2022 roku, mogą składać wnioski do UMŁ w styczniu.

Wnioski o zasiłek szkolny należy składać do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności:

  • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
  • klęska żywiołowa,
  • ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
  • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
  • inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ
    na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest uzasadnienie, w jaki sposób zdarzenie losowe wpłynęło na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

W przypadku zasiłku szkolnego nie obowiązuje kryterium dochodowe.

 
Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie: https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/