Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty *pdf mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych i video

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-31
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa – Tomasz Pierzchała
  • adres e-mail – lo9@toya.net.pl
  • numer telefon – 42 684 24 45

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły znajduje się od strony ulicy Strycharskiej. Wejście jest czynne w godzinach pracy szkoły. Wejścia od innych stron otwierane są tylko okazjonalnie.
Drzwi wejściowe do przedsionka (otwierane ręcznie) oraz kolejne drzwi – otwierane za pomocą zamka elektromagnetycznego, który odblokowuje pracownik szkoły. W przedsionku znajduje się dzwonek do łączenia się z portiernią.Przy wejściu znajduje się portiernia, gdzie pracownicy obsługi udzielają informacji i rejestrują osoby odwiedzające.

Budynek składa się z 4 kondygnacji (piwnica oraz trzy piętra).

W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem szkoły jest możliwość zaparkowania samochodu. Brak jest wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych