Historia

W lutym 1945 roku rozpoczęło działalność IX Państwowe Gimnazjum i Liceum w Łodzi mające swą siedzibę przy ulicy Pabianickiej 34.Rok szkolny zaczął się 1 marca 1945 r. Placówką kierował mgr Stefan Szyburski. Funkcjonowało 9 oddziałów. Wskutek zniszczeń wojennych pracowano wówczas w bardzotrudnych warunkach: br>w budynku trwały prace remontowe, nie było sprzętów, pomocy naukowych, podręczników.

 W 1948 r., wskutek połączenia ze szkołą podstawową, powstała IX Jedenastoletnia Szkoła Ogólnokształcąca z siedzibą przy ul. Przyszkole 42. Zwiększyła się ilość sal lekcyjnych. Placówkę wyposażono w podstawowe sprzęty i pomoce naukowe. Zaistniała możliwość korzystania z sali gimnastycznej i boiska sportowego oraz z niewielkiej połaci gruntu, który przeznaczono na ogródek przyszkolny. Część zajęć prowadzono w gabinetach przedmiotowych Młodzieżowego Domu Kultury. Na terenie IX LO podjęły działalność drużyny harcerskie, PCK, LOP, LOK,SU, liczne koła przedmiotowe i sportowe oraz samorząd uczniowski. Ten ostatni w 1951 r. stanął do ogólnopolskiego konkursu, w którym zajął I miejsce. 26 lutego 1955 r. obchodzono uroczyście 10- lecie istnienia IX LO.

W roku szkol. 1957/58 odłączono szkołę podstawową, tworząc IX Liceum Ogólnokształcące. Warunki lokalowe uległy zdecydowanemu pogorszeniu, gdyż w budynku funkcjonowały wówczas 3 szkoły podstawowe i liceum. Zajęcia trwały od godz.8 do 21. W pamięci wychowanków szczególnie zapisała się wówczas działalność szkolnej orkiestry prowadzonej wiele lat przez A. Chełmińskiego. W corocznych przeglądach orkiestr szkolny zespół muzyczny zajmował czołowe lokaty. Ważnym wydarzeniem w dziejach IX LO było nadanie szkole imienia Jarosława Dąbrowskiego oraz przekazanie młodzieży sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Uroczystość odbyła się 20 marca 1960 r.

26 sierpnia 1963 r. władze miasta oddały szkole budynek przy ulicy Wiosennej 1. Uroczyste przekazanie kluczy do nowej siedziby nastąpiło 7 września 1963 r. Stanowisko dyrektora piastował niestrudzenie Stefan Szyburski. Warunki pracy i nauki uległy zdecydowanej poprawie. Korzystano z 20 sal lekcyjnych, biblioteki, sali gimnastycznej, jadalni, kuchni, szatni i sanitariatów. Funkcjonowały także gabinet lekarski i stomatologiczny. Rozpoczęto nauczanie systemem pracowni przedmiotowych.

Od września 1967 r. funkcję dyrektora objęła mgr Irena Bednarek. 1 września 1969 r. IX LO przeniesiono do gmachu przy ul. Gagarina 24, obecnie Paderewskiego, gdzie mieści się do chwili obecnej. Doposażono wówczas szkołę w sprzęt
i pomoce dydaktyczne. Podjęto prace związane z radiofonizacją szkoły. Udostępniono laboratorium do nauki języków obcych. Systematycznie wzbogacano wyposażenie pracowni przedmiotowych. Wokół szkoły posadzono drzewa i krzewy ozdobne. Część gruntu przeznaczono na działkę szkolną. Objęto patronat nad parkiem Młodzieży przylegającym do siedziby liceum.

Wprowadzono profil matematyczno – fizyczny, humanistyczny i biologiczno – chemiczny. Szkoła osiągnęła wysoki poziom nauczania. Do największych sukcesów należały.: wyróżnienie w I OLiJP ( 1971 ), IV miejsce w V Olimpiadzie Języka Rosyjskiego ( 1973 ), IV miejsce w VI OLiJP (1976 ), III miejsce w Olimpiadzie Muzycznej (1976 ), IV miejsce w Olimpiadzie Geograficznej (1976 ), III miejsce w Olimpiadzie Historycznej(1978 ).

29 kwietnia 1971 r. obchodzono 100 rocznicę śmierci patrona szkoły-Jarosława Dąbrowskiego. Uroczystość uświetniła swą obecnością znana aktorka, absolwentka liceum – Jadwiga Barańska. Od września 1975 r. funkcjonowała świetlica. W ramach spotkań świetlicowych organizowano wieczory poezji, artyści Filharmonii Łódzkiej propagowali muzykę poważną, uczniowie przystąpili do akcji pn.”Młodzież bliżej teatru”.

W r. szkol. 1977/78 odeszła dyrektor I. Bednarek. Przez 7 miesięcy funkcję dyrektora pełniła mgr Jadwiga Lauba. W marcu 1978 r. stanowisko dyrektora objął mgr Marian Gęs.

W październiku 1978 r. w gmachu IX LO odbyła się uroczystość, podczas której zasłużonym nauczycielom wręczono nagrody i wysokie odznaczenia państwowe. 20 kwietnia 1979 r. nastąpiło otwarcie Izby Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły.

We wrześniu 1982 r. funkcję dyrektora objął mgr Zdzisław Ignaczak Wśród innowacji pedagogicznych na uwagę zasługuje funkcjonowanie klasy o profilu klasycznym. Szkołę poddano gruntownemu remontowi.

We wrześniu 1985 r. stanowisko dyrektora IX LO objęła mgr Maria Podolska. W styczniu 1987 r. otwarto strzelnicę sportową wyposażoną w broń pneumatyczną. W 1988 r. powstała pracownia komputerowa.

W czerwcu 1990 r. Maria Podolska przeszła na emeryturę. Na stanowisko dyrektora IX Liceum powrócił mgr Zdzisław Ignaczak. Poszerzono zakres nauczania języków zachodnioeuropejskich. Wprowadzono cenną innowację pedagogiczną: powstała pierwsza klasa autorska o profilu biologiczno – chemicznym z elementami ekologii. Współpracowano z PŁ w zakresie matury łączonej z egzaminem wstępnym. Pracownię komputerową zaopatrzono w nowe urządzenia, utworzono 2 sale lekcyjne do nauki języków obcych, dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, doposażono strzelnicę, urządzono gabinet dyrektora , wicedyrektora, sekretariat i świetlicę.

W roku 1994 p. Zdzisław Ignaczak został powołany na urząd Kuratora Oświaty w Łodzi. Od września 1994 r. stanowisko dyrektora IX LO piastuje dr Andrzej Kolasiński.

W 1995 r. uroczyście obchodzono 50 – lecie powstania szkoły, połączone ze Zjazdem Absolwentów.

Poszerzono uprofilowanie klas. Wdrożono szereg programów autorskich oraz innowacje dydaktyczno – wychowawcze. Niepowtarzalnym osiągnięciem było stworzenie uczniom IX LO – jako jednej z dwóch łódzkich szkół -możliwości poznania języka i kultury japońskiej poprzez udział w zajęciach z wolontariuszami z Japonii. Szkoła podjęła realizację programu „Socrates Comenius” stwarzającego młodym ludziom możliwość zaistnienia na forum międzynarodowym. Uczniowie IX LO chętnie uczestniczyki w licznych konkursach i olimpiadach, uzyskując wysokie lokaty (np. laureatka olimpiady ekologicznej, finalistka olimpiady biologicznej, finalistka olimpiady historycznej i finalistka OliJP ).

Szkoła podjęła owocną współpracę z łódzkimi klubami sportowymi i uczelniami: Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim oraz z Akademią Medyczną. Przez szereg lat tzw. egzamin łączony odbywał się bez obserwatorów z PŁ. W r. szkol. 1998/99 IX LO, jako jedyne w Łodzi, podpisało porozumienie z Wydziałem Fizyki i Chemii UŁ, dzięki któremu maturzystów, po zdaniu egzaminu dojrzałości z chemii, przyjmowano bez egzaminu wstępnego. Podjęto liczne działania mające na celu stworzenie nowoczesnych warunków do realizacji procesu kształcenia. Za najważniejsze należy uznać sfinalizowanie projektu budowy nowej sali gimnastycznej wraz ze zmodernizowanym zapleczem, którą oddano do użytku 1 września 2000 roku. 1 marca 2002 miała miejsce uroczystość nadania sali gimnastycznej imienia S. Szyburskiego, pierwszego dyrektora Liceum. Zaczął funkcjonować internet. Obecnie szkoła dysponuje 3 salami komputerowymi.

W roku szkol. 2004/ 2005 IX LO obchodziło 60 – lecie swego istnienia.