Historia

W pierwszych dniach lutego 1945 roku rozpoczęło działalność IX Państwowe Gimnazjum i Liceum w Łodzi mające swą siedzibę przy ulicy Pabianickiej 34. Pierwszy rok szkolny w nowo powstającej szkole rozpoczął się 1 marca 1945 r. Placówką kierował mgr Stefan Szyburski. Funkcjonowało 9 oddziałów, w których wykładało 7 nauczycieli. Ustrój Szkoły pozostał przedwojenny – 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum.

Wskutek zniszczeń wojennych pracowano wówczas w bardzo trudnych warunkach: w budynku trwały prace remontowe, nie było sprzętów, pomocy naukowych, podręczników. Z niemałym trudem gromadzono ławki, krzesła i tablice. Staraniem Rady Pedagogicznej, do września 1945 r., wyposażono Szkołę w 250 książek i podręczników.

Budynek szkołyNa skutek reorganizacji szkolnictwa w 1948r. Liceum zostało połączone ze Szkołą Podstawową nr 9 – powstała Jedenastoletnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego z siedzibą przy ul. Przyszkole 42. Zwiększyła się ilość sal lekcyjnych. Placówkę wyposażono w podstawowe sprzęty i pomoce naukowe. Zaistniała możliwość korzystania z sali gimnastycznej i boiska sportowego oraz z niewielkiej połaci gruntu, który przeznaczono na ogródek przyszkolny. Część zajęć prowadzono w gabinetach przedmiotowych Młodzieżowego Domu Kultury. Na terenie IX LO podjęły działalność drużyny harcerskie, PCK, LOP, LOK,SU, liczne koła przedmiotowe i sportowe oraz samorząd uczniowski. Ten ostatni w 1951 r. stanął do ogólnopolskiego konkursu, w którym zajął I miejsce. 26 lutego 1955 r. obchodzono uroczyście 10- lecie istnienia IX LO.

Budynek szkoły1

W roku szkol. 1957/58 odłączono szkołę podstawową, tworząc IX Liceum Ogólnokształcące. Warunki lokalowe uległy zdecydowanemu pogorszeniu, gdyż w budynku funkcjonowały wówczas 3 szkoły podstawowe i liceum. Zajęcia trwały od godz. 8:00 do 21:00. W pamięci wychowanków szczególnie zapisała się wówczas działalność szkolnej orkiestry prowadzonej wiele lat przez A. Chełmińskiego. W corocznych przeglądach orkiestr szkolny zespół muzyczny zajmował czołowe lokaty. Ważnym wydarzeniem w dziejach IX LO było nadanie szkole imienia Jarosława Dąbrowskiego oraz przekazanie młodzieży sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Uroczystość odbyła się 20 marca 1960 r.

Budynek szkoły2

26 sierpnia 1963 r. władze miasta oddały szkole budynek przy ulicy Wiosennej 1. Uroczyste przekazanie kluczy do nowej siedziby nastąpiło 7 września 1963r. Stanowisko dyrektora piastował niestrudzenie Stefan Szyburski. Warunki pracy i nauki uległy zdecydowanej poprawie. Korzystano z 20 sal lekcyjnych, biblioteki, sali gimnastycznej, jadalni, kuchni, szatni i sanitariatów. Funkcjonowały także gabinet lekarski i stomatologiczny. Rozpoczęto nauczanie systemem pracowni przedmiotowych.

Od września 1967r. funkcję dyrektora objęła mgr Irena Bednarek. 1 września 1969r. IX LO przeniesiono do gmachu przy ul. Gagarina 24, obecnie Paderewskiego, gdzie mieści się do chwili obecnej. Doposażono wówczas szkołę w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Podjęto prace związane z radiofonizacją szkoły. Udostępniono laboratorium do nauki języków obcych. Systematycznie wzbogacano wyposażenie pracowni przedmiotowych. Wokół szkoły posadzono drzewa i krzewy ozdobne. Część gruntu przeznaczono na działkę szkolną. Objęto patronat nad Parkiem Młodzieży przylegającym do siedziby liceum.

29 kwietnia 1971 r. obchodzono 100 rocznicę śmierci patrona szkoły-Jarosława Dąbrowskiego. Uroczystość uświetniła swą obecnością znana aktorka, absolwentka liceum – Jadwiga Barańska. Od września 1975 r. funkcjonowała świetlica. W ramach spotkań świetlicowych organizowano wieczory poezji, artyści Filharmonii Łódzkiej propagowali muzykę poważną, uczniowie przystąpili do akcji pn.”Młodzież bliżej teatru”.

W r. szkol. 1977/78 odeszła dyrektor I. Bednarek. Przez 7 miesięcy funkcję dyrektora pełniła mgr Jadwiga Lauba. W marcu 1978 r. stanowisko dyrektora objął mgr Marian Gęs.

Budynek szkoły3

W październiku 1978 r. w gmachu IX LO odbyła się uroczystość, podczas której zasłużonym nauczycielom wręczono nagrody i wysokie odznaczenia państwowe. 20 kwietnia 1979 r. nastąpiło otwarcie Izby Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły.

We wrześniu 1982r. funkcję dyrektora objął mgr Zdzisław Ignaczak Wśród innowacji pedagogicznych na uwagę zasługuje funkcjonowanie klasy o profilu klasycznym. Szkołę poddano gruntownemu remontowi.

We wrześniu 1985r. stanowisko dyrektora IX LO objęła mgr Maria Podolska. W styczniu 1987r. otwarto strzelnicę sportową wyposażoną w broń pneumatyczną. W 1988 r. powstała pracownia komputerowa.

W czerwcu 1990 r. Maria Podolska przeszła na emeryturę. Na stanowisko dyrektora IX Liceum powrócił mgr Zdzisław Ignaczak. Poszerzono zakres nauczania języków zachodnioeuropejskich. Wprowadzono cenną innowację pedagogiczną: powstała pierwsza klasa autorska o profilu biologiczno – chemicznym z elementami ekologii. Współpracowano z PŁ w zakresie matury łączonej z egzaminem wstępnym. Pracownię komputerową zaopatrzono w nowe urządzenia, utworzono 2 sale lekcyjne do nauki języków obcych, dokonano zakupu nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, doposażono strzelnicę, urządzono gabinet dyrektora, wicedyrektora, sekretariat i świetlicę.

W roku 1994 p. Zdzisław Ignaczak został powołany na urząd Kuratora Oświaty w Łodzi. Od września 1994 r. stanowisko dyrektora IX LO przejął wieloletni nauczyciel IX LO – dr Andrzej Kolasiński. Nowy Dyrektor Dyrektorzyposzerzył ofertę szkoły – powstały klasy profilowane, wdrożono szereg programów autorskich oraz innowacje dydaktyczno – wychowawcze.  Niepowtarzalnym osiągnięciem było stworzenie uczniom IX LO – jako jednej z dwóch łódzkich szkół – możliwości poznania języka i kultury japońskiej poprzez udział w zajęciach z wolontariuszami z Japonii. Szkoła podjęła realizację programów: Unia Europejska – Klub Europejski oraz “Socrates Comenius” dających młodym ludziom możliwość przygotowania do integracji z Unią Europejską, a także poszerzających ich wiedzę o tradycji i kulturze państw członkowskich.

SalaW roku szkolnym 1998/99 IX LO, jako jedyne liceum w Łodzi, podpisało porozumienie z Wydziałem Fizyki i Chemii UŁ, dzięki któremu uczniowie naszego Liceum po złożeniu egzaminu dojrzałości z chemii byli przyjmowani na kierunek chemiczny bez postępowania kwalifikacyjnego.

W kolejnych latach podejmowano liczne działania mające na celu stworzenie nowoczesnych warunków do realizacji procesu dydaktycznego. Za najważniejsze należy uznać sfinalizowanie projektu budowy nowej sali gimnastycznej wraz ze zmodernizowanym zapleczem, którą oddano do użytku 1 września 2000 roku. 1 marca 2002 miała miejsce uroczystość nadania sali gimnastycznej imienia S. Szyburskiego, pierwszego dyrektora Liceum.

Szkoła jest wciąż unowocześniana. W 2005 roku powstała druga pracownia multimedialna, a w starej  wymienione zostały komputery. Możliwe stało się komputerowe drukowanie świadectw szkolnych (od 2006 roku) i  wprowadzenie elektronicznego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce LIBRUS (od 2007 roku). Ponadto powstała kolejna pracownia języka niemieckiego oraz szkolna sala kinowa, uczniowie zaczęli korzystać z nowego, większego sklepiku uczniowskiego. W trosce o bezpieczeństwo uczniów zamontowano monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

Młodzież IX LO uczestniczy w wielu projektach społecznych, których celem jest uwrażliwienie na aktualne  problemy otaczającego nas świata oraz wyrobienie nawyku działania na arenie społeczno – politycznej: m. in. pod kierunkiem nauczycieli włączyli się w nurt Fair Trade promujący ideę sprawiedliwego handlu, mogącego przyczynić się do poprawy losu mieszkańców  “Globalnego Południa” (2010) – uzyskaliśmy wówczas tytuł Szkoły Humanitarnej, w wolontariat (współpraca z Domem Małego Dziecka przy ulicy Lnianej – 2008 i ze schroniskiem dla zwierząt w Korabiewicach – 2010 oraz schroniskiem Fundacji Niechciane Zapomniane przy ulicy Malowniczej  w Łodzi – 2013), uczestniczyli w obozie letnim w Krynicy Górskiej w ramach projektu “Z przeszłością w przyszłość” (2011), w akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (od 2013 roku). W 2013 roku IX LO było organizatorem Zawodów Promujących Kulturę Fizyczną  dzielnicy Łódź Górna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Od wielu lat dwa – trzy razy w roku w szkole odbywa się Drakuliada – pod tą nazwą kryją się cykliczne akcje krwiodawcze.

Na szczególną uwagę zasługuje też Prezydent Łodziuczestnictwo młodzieży IX LO w projekcie “Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, w ramach którego gościliśmy w murach naszej szkoły młodzież z Izraela (16.10.2014). Nieco wcześniej – 18.03.2014 roku – gościliśmy natomiast w szkole Prezydent Miasta Łodzi  Hannę Zdanowską – spotkanie dotyczyło perspektyw młodych ludzi w naszym mieście.

W ramach zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych oferowanych młodzieży organizowane były Europejskie Dni Języków Obcych (od roku 2014), w obrębie których odbywały się m.in. Dni Francji i Dni Hiszpanii, warsztaty dziennikarskie (od roku 2015), które zaowocowały wydawaniem gazetki Głos IX, działał kabaret “Suchary” i zespół muzyczny (2011 – 2014). Od 2005 roku IX LO współpracuje ze szkołą partnerską-Friedrich Abel Gymnasium w Vaihingen an der Enz, która to współpraca skutkuje coroczną wymianą młodzieży polskiej i niemieckiej.

Marcin GortatW marcu 2010 roku szkoła otrzymała zgodę na otwarcie klasy sportowej (profil – koszykówka męska)  pod patronatem fundacji Marcina Gortata MG13. W kolejnych latach powstały dwie klasy, które wywalczyły I miejsce w województwie łódzkim i VI miejsce w Polsce w koszykówce mężczyzn szkół ponadgimnazjalnych.

W 1995 r. uroczyście obchodzono 50-lecie powstania Szkoły, w roku szkolnym 2004/2005 60-lecie, a w 2014/2015 IX LO obchodziło 70-lecie swego istnienia. W trosce o prawidłowe relacje w obrębie “sztafety pokoleń” cyklicznie odbywają się też zjazdy absolwentów – w 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 i 2015r.

Jerzy StuhrIX LO zyskało także życie wieczne za sprawą Jerzego Stuhra, reżysera filmu “Obywatel” (2014) –  sala języka angielskiego naszej szkoły stała się planem filmowym dla poszczególnych scen tej produkcji, a uczniowie IX LO mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Jerzym Stuhrem oraz przeprowadzić wywiad z aktorem.

W czerwcu 2018 roku z żalem pożegnaliśmy dyrektora dr Andrzeja Kolasińskiego, który po 33 latach sumiennej i wytężonej pracy dydaktycznej w IX LO i 24 latach sprawowania funkcji dyrektora placówki odszedł na zasłużoną emeryturę. Dyrektor Andrzej Kolasiński to wychowawca wielu pokoleń, dla dużego grona absolwentów Dziewiątka jako szkoła zawsze będzie kojarzyć się z osobą Pana dyrektora Kolasińskiego.

W tym samym roku pożegnaliśmy, także odchodzącą na emeryturę, Panią wicedyrektor Barbarę Obrębską. Lata sumiennej i wytężonej pracy obojga przyczyniły się do tego, iż IX Liceum Ogólnokształcące  to placówka zadbana, ciesząca się dobrą opinią i emanująca rodzinną atmosferą.
 
W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczął się dla IX LO nowy etap – dyrektorem  szkoły została dr Agnieszka Katarzyna Gębora, wicedyrektorem – mgr Dorota Kołodziejska. Energia i kreatywność nowej Dyrekcji zapowiada  jeszcze wiele dynamicznych zmian dla IX Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi.
 
Pierwszą nowością w roku szkolnym  2018/19 było rozpoczęcie  zalecanej przez MEN cyfryzacji biblioteki szkolnej. Dzięki nowoczesnemu  systemowi  bibliotecznemu e-biblio praca biblioteki szkolnej jest  sprawniejsza i bardziej efektywna. Uczniowie oraz nauczyciele  mogą zdalnie – na smartfonach lub na komputerach – nie tylko przeglądać księgozbiór szkolnej biblioteki, ale również  wyszukiwać potrzebne pozycje, przedłużać termin wypożyczenia czy rezerwować publikacje. W kolejnych latach, dzięki e-biblio, do szkolnej biblioteki będą wprowadzane elektroniczne nośniki – e-booki  i  audiobooki, co jeszcze bardziej ułatwi uczniom korzystanie z zasobów bibliotecznych.

W najbliższej przyszłości w Dziewiątce realizowane będą  kolejne projekty: w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupione zostaną potrzebne nowości wydawnicze, a także podejmować będziemy szereg działań, które zgodnie z założeniem Programu mają rozwinąć zainteresowania  i wzmocnić aktywność czytelniczą naszych  uczniów. Na terenie IX LO podjęty zostanie również kolejny projekt z cyklu współpracy międzynarodowej – Erasmus+, który będzie obejmował lata 2019 – 2021 oraz , w związku  z wygraną  w głosowaniu (w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą CESIR9 – Centrum Edukacji Sportowej i Rekreacji dla młodzieży IX LO i mieszkańców osiedla Piastów-Kurak), Szkoła rozpocznie realizację projektu stworzenia centrum rekreacyjno-sportowego . Obiekt będzie wykorzystywany w trakcie zajęć lekcyjnych przez młodzież naszej szkoły, w ramach projektu będą prowadzone zajęcia z tenisa stołowego i na kręgielni.

Szkoła dzisiaj

Dyrektorzy IX LO

Wicedyrektorzy IX LO

Wieloletni nauczyciele

Klaudyna Andrijewska
Stanisław Bruździński
Anna Broniarczyk
Antoni Chełmiński
Alina Chmal
Małgorzata Cieślik
Iwona Cypryńska-Sobczak
Wiesława Denderska
Iwona Gabryończyk
Anna Giełczyńska
Anna Irżąbek
Zygmunt Jaruga
Ewa Jastrzębska
Aleksandra Jedynecka
Krzysztof Jurek
Andrzej Kolasiński
Maria Korczyńska
Barbara Kozłowska
Beata Kupis
Ewa Kurkiewicz
Jolanta Leszczyńska
Tadeusz Lis
Sebastian Lipka
Alicja Mankiewicz
Małgorzata Mańko
Krystyna Matuszewska – Wiaderny
Honorata Michalak
Henryka Mielczarek
Kazimiera Moskal
Janina Niewiara
Eugeniusz Nowakowski
Barbara Obrębska
Jan Obrębski
Kazimierz Olczyk
Maria Opanowicz
Teresa Pacewicz
Janina Papis
Maria Paśniewska
Krystyna Piaskowska
Mirosław Pierzchała
Regina Pytasz
Maria Reszko
Maria Siejko
Leon Smug
Krystyna Solińska
Magdalena Stanisławska
Stanisław Stasiak
Jadwiga Stoma-Dąbrowska
Teresa Szpilewska
Stefan Szyburski
Hanna Tomczak
Nina Tomczak
Jolanta Turczynowicz
Halina Wieczorek-Bauman
Jadwiga Wojna
Wiesław Wołowski
Stanisław Ziętek
Sławomir Żołnierkiewicz